Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
Asansörlerde Bina Yöneticisinin Sorumluluğu

24 Haziran 2015 yılında yayımlanan Yeni asansör yönetmeliği, insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemiştir.

 Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan tüm asansörleri kapsamaktadır.

Bina Yöneticilerinin Sorumlulukları Ne Olacak?

1- ASANSÖR KİMLİK NUMARASININ MUHAFAZA EDİLMESİ : Yeni çıkan yönetmeliğe göre bundan sonra, bu yönetmelik kapsamında bulunan her asansörün, asansör kimlik numarası olacak. Asansör kimlik numarası, A tipi muayene kuruluşu tarafından bir defaya mahsus olarak oluşturularak ve erişimine izin verilen kendi veri tabanı vasıtasıyla ilgili idare ile paylaşılmaktadır. Asansör kabinine iliştirilen etiketin, asansörün kullanım ömrü boyunca muhafaza edilmesine dair sorumluluk, apartman yöneticisi veya bina sorumlusundadır.

2- MEVCUT ASANSÖRLERİN BİR DEFAYA MAHSUS TESCİL EDİLMESİ: Yeni yönetmeliğe göre A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansörlerin, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilecektir. “Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvuracaktır. Mevcut asansörün tescil belgesi, ilgili idare tarafından düzenlenerek bina sorumlusuna sunulacaktır.

3- AYLIK PERİYODİK BAKIM YAPTIRMA ZORUNLULUĞU : Apartman yöneticisi ve ya bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

4- ASANSÖRÜN SÜREKLİ ÇALIŞIR VAZİYETTE TUTULMASI : Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

5- YILLIK PERİYODİK MUAYENE YAPTIRILMASI: Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır. Bina yöneticisi bu kontrolün yapılmasının sağlanmasından ve kontrol ücretinin kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesinden sorumludur.

6- ASANSÖR ARIZA VE TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK DURUMLARIN BİLDİRİLMESİ: Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletilmesinden ve söz konusu asansör için asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

 7- ASANSÖR BAKIMI KONUSUNDA YETKİLİ FİRMALARLA SÖZLEŞME İMZALANMASI : Bina sorumlusu Asansör Bakım Sözleşmesi yaptığı firmaların bakım konusunda yetkili olup olmadığına mutlaka dikkat etmeli belgelerini soruşturmalıdır. Aksi halde sorumluluk bina yöneticisindedir.

8- ASANSÖR SEYİR DEFTERİ ZORUNLULUĞU : Apartman ve ya bina yöneticilerinin bir diğer dikkat etmesi gereken husus da her asansörde olması gereken Asansör Seyir Defteri’dir. Piyasaya arz edilen her yeni asansörün hizmete alındığı tarih, asansörün en temel teknik özellikleri, halat ve/veya zincirlerin ve tip kontrol belgesi gerektiren parçaların özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları gibi asansörün ana fonksiyonlarını içerecek unsurların ve asansör periyodik kontrol sonuçları ile önemli kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Bu defter bina sorumlusu tarafından muhafaza edilir.

9- UYGUNSUZ GÖRÜLEN ASANSÖRÜN EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ: Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. İlgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. İlgili idarenin izni ile gerçekleştirilecek düzeltme işlemi ve akabinde gerçekleştirilecek olan takip kontrolü neticesine göre asansör hizmete sunulur. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.”