Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
PGD sürecinde ne yapmalı, haklarımızı nasıl savunmalıyız?

Bildiğiniz üzere Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamında piyasaya arz edilen asansörlere ilişkin denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu denetim yapılırken 27 Ocak 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi yönetmeliği hükümleri esas alınmaktadır.

Gerek asansör firmalarından gelen şikayet ve serzenişler gerekse derneğimizin yaptığı takip ve gözlemlerden PGD kapsamında yapılan incelemelerde asansör firmaları ve asansör kullanıcıları aleyhine bir takım hatalı uygulamaların olduğunu görmekteyiz.

Bunlarla ilgili çalışma ve girişimlerimiz İlçe Belediyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ve TSE ile sürmektedir. Bu yazımızda PGD kapsamındaki denetim süreci ve almamız gereken tedbirler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Asansörlere yönelik PGD faaliyeti; piyasaya arz edilen asansörlerin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının ve güvenli olup olmadığının denetlenmesini, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin teminini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınmasını kapsamaktadır.

Bakanlık asansörlere yönelik PGD’yi, yıllık denetim programının yanı sıra, resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapabilmektedir.

Asansörün tescil edilmemiş olması PGD yapılmasına engel değildir. Asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı olarak beyan edilmesi PGD yapılması için yeterlidir.

Asansörle ilgili ihbar ve şikâyetler PGD amacıyla kullanılmaktadır. Asansöre ilişkin ihbar veya şikâyetin, Bakanlık ya da il müdürlüğüne ulaşmasından sonra geri alınması, söz konusu asansörde PGD yapılmasını engellememektedir. İhbar ve şikâyet üzerine gerçekleştirilen PGD sonucunda asansörün test ve muayene yapılmadan uygun olduğuna karar verilmesi ve söz konusu asansöre yönelik şikâyetin devam etmesi halinde, asansör için test ve muayene işlemlerine başvurulmakta ve denetim test ve muayene sonucuna göre sonuçlandırılmaktadır.

Denetim yapılan asansörde güvensizlik durumunun ortaya çıkması halinde ise montajcı firmaya idari para cezası uygulanmaktadır.

Buraya kadar bir prosedürü anlattığımız yazımızın devamında denetim öncesi ve sonrasında asansör firması olarak yapacağımız işlere ve alacağımız tedbirlere sırayla değineceğiz.

1- Asansörlere ilişkin montaj teknik dosyaları ile bakım sözleşmeleri, acil durumlarda müdahale eğitim tutanağı, aylık bakım föyleri, asansör seyir defterleri  muntazaman tutulmalı ve muhafaza edilmelidir.

2- PGD denetimleri genelde asansör kullanıcılarından gelen şikayetler üzerine başlar. Burada Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri şikayet konusu asansörün duyusal incelemesini teknik personeli ile gerçekleştirir. Duyusal incelemede asansörün güvensizliğinden şüphe duyulması halinde onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşundan test ve muayene istenir.
 
Asansörlerin ilk incelemesinde şüpheyi gerektirecek unsurların en önemlilerini aşağıda sıraladık. Bunların birçoğu bakım esnasında giderilebilecek olup, bakım hizmetinin düzenli ve gerekleriyle yerine getirilmesiyle önlenecek kusurlardır.
- Asansörün gürültülü ve sarsıntılı bir şekilde çalışması,
- Duruş ve kalkışlarda kabinin sendelemesi
- Kat seviye ayarlarında düzensizlik.
- Kabin eşiği ve kat sahanlığı arasındaki mesafenin standardı aşması,
- Kat ve kabin butonlarının bazılarının çalışmaması, (Özellikle alarm)
- Acil aydınlatma ve haberleşme sisteminin faal olmaması,
- Aşırı yük sisteminin faal olmaması
- Kabin aydınlatmasının yetersizliği
- Sürgülü kapıların normal seyrinde çalışmaması,
- Kapı fotosellerinin görev yapmaması
- Kapı kilitlerinin görev yapmaması
- Kat kapıları ve kabin iç kapısının tam olarak kapanmaması
- Kata tamamlama sisteminin çalışmaması
- Çatlak, kırık ayna ve kapı camları
- Kabin üstü ve kuyu dibi temizliğinin yetersizliği
- Kabin içi ve kat etiketlemelerindeki noksanlar

Asansörlerin ilk kontrolünde bu kusurlardan birine veya birkaçına rastlanması kontrol elemanlarında güvensizlik şüphesi uyandırmakta, süreci test ve muayene işlemine taşımaktadır. Bu kusurlara rastlanılmaması durumunda denetim elemanları genelde test ve muayene işlemine gerek görmezler. Şikayetin geçici bir aksaklıktan kaynaklandığı yönünde kanaat bildirirler. Bu kusurlara dikkat etmek gerekir. Yıllık denetim programı kapsamında ve resen yapılan PGD uygulamalarında da kontrollerin duyusal incelemeyle başladığı unutulmamalıdır.

3- Tebligatlara dikkat : Yapılan ilk kontrolde asansöre ilişkin güvensizlik şüphesi duyulması halinde test ve muayene işlemlerine geçilerek firmanıza hitaben ilgili asansöre müdahale edilmemesi hususunda bir yazı tebliğ edilir. İkinci bir yazı ile asansörde PGD kapsamında test ve muayene yapılacak zaman bildirilir ve muayeneye ilgili gereçleriniz ile birlikte refakatiniz istenir. Bu yazılar BST İl Müdürlüklerince firmanıza iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Posta ulaşım tarihinde adresinizin kapalı olması veya tebligatı kabul etmemeniz sürecin işlemesini durdurmaz. Süreçten haberdar olmak ve test işlemlerine katılabilmek için tebligatların elinize geçmesini sağlamalısınız.

4- Test ve muayene anı: PGD kapsamındaki test ve muayeneye TSE’den bir mühendis gelmektedir.BSTil müdürlüğü denetim personeli de gözlemci statüsünde test ve muayeneye iştirak etmektedir.  
 
- Test ve muayeneye kendiniz refakat edin veya firmanızdan bilgili deneyimli bir teknik elamanı mutlaka refakatçi olarak bulundurun. Kontrol elemanının uygunsuz bulduğu konular için izah isteyin ve dayandırdığı standart maddesini sorun. İncelemelerde “sana göre” “bana göre” kavramlarının olamayacağını, hükmün TS EN-81 A1+A2+A3 Asansörler yapım ve montaj için güvenlik kuralları standardı” maddelerine göre verileceğini unutmayınız.Kusurun ne olduğunun rapora tam olarak açıkça yazılmasını sağlayınız.
 
- PGD kapsamındaki kontrol elemanın düzenlediği raporda yer alan GENEL DURUM TESPİT TABLOSU önemlidir. Kontrol mühendisi buraya asansörde tespit ettiği kusurları, ilgili standardın madde numaralarını da belirterek yazar. Değerlendirmeyi de bu kısma göre yapar.  Buraya pano uygunsuz, tampon uygun değil, regülatör uygun değil gibi yuvarlak ifadelerle tanımlanmış  cümlelerin geçmesi doğru değildir. İzah tatmin edici bir şekilde yapılmalıdır. Bu gibi cümlelerin yerine tespit edilen kusur hakkında açıklayıcı cümleler yazılmasını sağlayın. Burada amaç kontrol elemanının işine mani olmak ve kusurun rapora yazılmasını engellemek değil, bulunan kusurun açık ve anlaşılır bir ifadeyle rapora yansıtılmasını sağlamaktır.
 
- Genel Durum Tespit Tablosunun vakit alabileceği sebebiyle genelde muayene esnasında değil de muayeneye refakat eden firma yetkilisine imzalatılarak sonradan doldurulup tebliğ edildiği rastlanılan bir durumdur. Bu duruma dikkat ediniz. Muayene elemanının raporu tamamlamasından sonra altını imzalayınız. Raporun son cümlesi ile imzalar arasında boşluk varsa çizgiler çekilerek bu boşlukların kapatılmasını isteyin.
 
- PGD yönetmeliği size test ve muayeneye katılım hakkı vermiştir. Bu hak aynı zamanda asansöre ilişkin bulunan uygunsuzlukları birebir görmenizi de sağlamaktır.  Muayeneden hemen sonra imzanız olmasa bile kontrol elemanının imzasını taşıyan inceleme föyünün tamamının bir fotokopisini alın. Kontrol elemanı bunu yapmıyorsa muayeneye katılan BST İl Müdürlüğü gözlemcisinden bu durumun raporlanmasını isteyin.
 
- Nasıl ki boş bir senede veya boş bir kağıda imza atmaktan imtina ediyorsanız, tamamlanmayan bir test ve muayene raporunun altına imza atarken de aynı imtinayı göstermeniz normaldir ve anlayışla karşılanacaktır.
 
5- Muayene ve test sonrası durum : PGD kapsamında düzenlenen test ve muayene raporu denetim elemanının bağlı bulunduğu muayeneci kurum tarafından BST İl müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğü de bu raporun bir nüshasını asansör firmasına tebliğ eder.
 
- Size tebliğ edilen PGD raporuyla, muayeneden hemen sonra aldığınız raporun nüshasını karşılaştırınız. Farklar var ise bu farkları yapacağınız itirazlarda ve haklılık iddianızda kullanabileceksiniz.
 

- Düzeltme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ilgili muayeneci kuruma müracaatla asansör için yeşil etiket alınız. Muayene raporunu da BST il müdürlüğüne düzeltme işleminin yapıldığını belirtir bir dilekçe ekinde gönderiniz.  
 
Yapılan denetim sonrasında gerek rapora gerekse akabinde uygulanan idari para cezalarına itiraz için yasal yollar açıktır. Haklılığınıza inandığınız sürece hukuk yollarını kullanmanız menfaatinize olacaktır.
 
PGD kapsamındaki incelemeler her zaman devam edecektir. Dernek olarak amacımız; PGD kapsamındaki incelemelerde denetçi kurumlarca yapılan hataların giderilmesini sağlamak, tarafsız ve adil denetim mekanizmasının oluşmasında katkı sağlamak, haklarını savunma yönünde firmalarımızı ve asansör kullanıcılarını yönlendirmektir.