Kayıt olGiriş yap

  +   Neden Üye Olmalıyım ?
  +   Asansör Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asansör Nedir ?
  +   Tüketici Hakları
  +   HYB Değerlendirme Kriterleri
  +   Sık Sorulan Sorular
  +   Üye Listesi  +   Asansör Periyodik Bakım Formu
  +   Asansör Tesis Sözleşmesi Eki
  +   Asansör Bakım Sözleşmesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Kurtarma Tlmt. ve Eğt.Tutanağı
  +   Personel Özlük Dosyası
MYK Belgesinde Alberk QA Technic ile işbirliği

DERNEGİMİZ 01.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN FİRMALARIMIZIN BAKIM VE MONTAJ İSLERİNDE BELGESİZ ELEMAN ÇALISTIRAMAYACAĞINDAN HAREKETLE ALBERK QA TEKN�K ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş. ILE İSBİRLİGİNE GİDEREK KURUMUN SEHRİMİZDE EĞİTİM VE SINAV YERİ AÇMASINI SAĞLAMIŞTIR.

Bilindi�i üzere derne�imiz 2016 y�l�nda bir belgelendirme kurulu�u ile i�birli�ine giderek talebi olan asansör bak�mc�lar�n�n MYK “asansör bak�m ve onar�mc�s�” belgesi edinmesine arac�l�k etmi�ti. Bu y�l hizmetimize ASANSÖR MONTAJCISI k�sm�n� da eklemi� oldu�umuz gibi s�nav merkezinin de ilimizde kurulmas�n� dernek olarak sa�lam�� bulunmaktay�z.

Bu sayede özellikle asansör montaj elemanlar�n�n belge edinimi için �ehir d���na gitmelerine gerek kalmam�� olup “asansör bak�m onar�mc�s�” ve “asansör montajc�s�” e�itim ve s�navlar� ilimizde yap�labilecektir. S�navda ba�ar�l� olan adaylara ödedikleri ücretin 800 TL.’si devlet taraf�ndan iade edilecektir.

2017 y�l� Haziran ay�na kadar zorunlu ko�ulan belge edinim süresi  baz� sebepler nedeniyle 6 ay uzat�lm�� olup 01.01.2018 tarihinden itibaren de, SGK veri taban� kay�tlar� üzerinden sorgulanmaya ba�lanacak, belgesi olmayan elemanlar çal��t�r�lamayacakt�r.

Üyelerimiz çal��anlar�n�n belge sahibi olmas� halinde, SGK Prim Deste�i ve KOSGEB Belgelendirme deste�inden faydalanabilecektir. 

Ehemmiyeti sizler taraf�ndan bilinen ve derne�imizce eri�imi kolayla�t�r�lan hem asansör bak�m onar�mc�s�, hem de asansör montajc�s� MYK belgeleri için ön müracaatlar 30.11.2017 tarihine kadar derne�imize yap�labilecektir. Ba�vurular�n�z için derne�imizle irtibata geçmeniz faydan�za olacakt�r. ( 222 42 99 veya 0533 563 79 34 Murat Y�ld�r�m)

 

 Asansör Meslekleri

12UY0092-3

Asansör Bak�m ve Onar�mc�s� Seviye 3

A1

�� Sa�l��� Güvenli�i ile Çevre Güvenli�i

A2

Kalite Yönetimi

A3

Bak�m ve Onar�m Ön Haz�rl���

A4

Bak�m ve Onar�m

 12UY0092-4

Asansör Bak�m ve Onar�mc�s� Seviye 4

A1

�� Sa�l��� Güvenli�i ile Çevre Güvenli�i

A2

Kalite Yönetimi

A3

Bak�m ve Onar�m Ön Haz�rl���

A4

Bak�m ve Onar�m

A5

Bak�m ve Onar�m Sonucu ��lemleri

12UY0091-3

 Asansör Montajc�s� Seviye 3

A1

�� Sa�l��� Güvenli�i ile Çevre Güvenli�i

A2

Kalite Yönetimi

A3

Montaj Ön Haz�rl���

A4

Montaj

A5

Montaj Sonu ��lemleri

12UY0091-4

  Asansör Montajc�s� Seviye 4

A1

�� Sa�l��� Güvenli�i ile Çevre Güvenli�i

A2

Kalite Yönetimi

A3

Montaj Ön Haz�rl���

A4

Montaj

A5

Montaj Sonu ��lemleri