Kayıt olGiriş yap

  +   Neden ye Olmal覺y覺m ?
  +   Asans繹r Terimleri
  +   CE Nedir ?
  +   Asans繹r Nedir ?
  +   T羹ketici Haklar覺
  +   HYB Deerlendirme Kriterleri
  +   S覺k Sorulan Sorular
  +   ye Listesi  +   Asans繹r Periyodik Bak覺m Formu
  +   Asans繹r Tesis S繹zlemesi Eki
  +   Asans繹r Bak覺m S繹zlemesi
  +   Kurtarma Tlmt. ve Et.Tutana覺
  +   Kurtarma Tlmt. ve Et.Tutana覺
  +   Personel zl羹k Dosyas覺
Asans繹r 襤letme Bak覺m Y繹netmelii Son Tasla覺 yay覺mland覺

Bir süredir paydalardan görüler al覺narak son ekli verilen “Asansör 襤letme ve Bak覺m Yönetmelii” tasla覺n覺n  2018 Haziran ay覺nda yönetmelik olarak yay覺mlanarak yürürlüe girmesi bekleniyor.

Önceden asansör iletme, bak覺m ve periyodik kontrol artlar覺n覺 birarada düzenleyen yönetmelikte ilk göze çarpan detay periyodik kontrol artlar覺n覺n yürürlükteki yönetmelikten ayr覺larak ayr覺 bir yönetmelikte düzenleniyor olmas覺 oldu. Art覺k yeni yönetmelik bal覺覺 “Asansör iletme ve Bak覺m Yönetmelii” olacak.

Asansör sektöründe görülen lüzum üzerine baz覺 düzenlemelerin ilave edildii yönetmelikte bir baka detay asansör montaj覺 yapan firmalar覺n bundan sonra “kapasite raporuna” sahip olmas覺 gerei oldu. Montaj yapan firmalar bal覺 bulunduklar覺 odadan kapasite raporlar覺n覺 alabilecekler. Ancak kapasite raporu edinmek için de tam zamanl覺 iki mühendis çal覺t覺r覺lmas覺 art. 

Göze çarpan üçüncü detay ise bak覺m portföyünün her y覺l TSE’ye beyan edilmesi gerei oldu. Art覺k asansör yetkili servisleri her y覺l ocak ay覺 sonuna kadar portföyünde bulunan asansörlerin adreslerini, kimlik numaralar覺n覺, durak say覺lar覺n覺 ve adreslerini beyan edecekler. TSE’de bu yönetmelie bal覺 olarak haz覺rlayaca覺 standarda göre toplam durak say覺s覺 – fiili eleman say覺s覺n覺 mukayese edecek. Yay覺mlanan cetvele göre eksik eleman çal覺t覺ranlar HYB hususunda ciddi s覺k覺nt覺lar yaayacak.

Bir baka detay ise piyasaya arz edilen yeni asansörler için kesilecek asansör montaj fatura tutarlar覺nda Çevre ve ehircilik Bakanl覺覺 Birim fiyatlar覺n覺n esas al覺nmas覺 oldu.

Bu haber devam覺nda yer alan yönetmelik tasla覺 ekinden içeriin tamam覺na eriebilirsiniz.